Våra skötselområden

Nedan kan du läsa om våra olika skötselområden.

Område 1: Gäddviksvägen mot Farstanäset
Mål:Strandskog
Beskrivning:Sluttning med främst tall, ek och björk.
Träden står idag relativt glest och buskskiktet är bristfälligt.
Åtgärder:Se till att ett buskskikt får utvecklas liksom ungträd.
Område 2: Mellan Runstensvägen och Norråvägen
Mål:Blandskog
Beskrivning:Hällmarksområde med omväxlande karaktär av bland annat hällmarkstallskog ekdominerad
blandskog och gran i svackor. Denna variation ska bibehållas även i fortsättningen så
att naturområdet sammantaget kan betecknas som blandskog. Området sköts redan enligt
åtgärderna nedan.
Åtgärder:Gallra träd runt kantzonerna och skapa gläntor, så att man har insyn.
Granar tas bort om de står för nära ekar.
Naturen gör i övrigt egna insatser. I övrigt inga åtgärder.
Område 3: Norråvägen norr om lilla träbron, mellan vägen och Magelungen
Mål:Strandskog
Beskrivning:Strandområdet är här glest bevuxet med en del björkar, alar och ekar Karaktären är idag
ett öppet landskap med enstaka träd.
Strandremsan längs med Norrån saknar träd. Båtuppläggning sker i området.
Åtgärder:Värna om unga träd som kan ersätta de äldre i framtiden. Plantera nya träd vid behov.
Område 4: åkant, Norrån mellan lilla träbron och ågestavägen
Mål:Ekbacke
Beskrivning:Område med grova ekar kring pumphuset. En del hassel.
Åtgärder:Ekarna frihuggs, för att inte träd och buskar ska växa upp i grenarna eller skugga
stammarna. Hassel och andra buskar som inte stör ekarna sparas.
Kontinuerlig underhållsröjning. Om det finns någon yngre ek på lämplig plats bör
denna sparas, för att i framtiden ta vid efter de gamla.
Område 5: åkant väster om Norrån, mellan lilla träbron och ågestavägen
Mål:Strandskog
Beskrivning:Skugga över vattendrag är en viktig förutsättning för en rik vattenmiljö.
Strandskogar erbjuder bland annat skugga och ett svalare lokal klimat under heta
sommardagar, och bidrar därmed till ett syrerikare vatten genom att hålla
vattentemperaturen nere. Nedfallande löv och andra växtdelar bidrar också med
gömslen och födoämnen. Strandskogen här är ädellövdominerad.
Åtgärder:Inga åtgärder. Området lämnas att utvecklas naturligt.
Område 6a: Norråplatsen
Mål:Strandskog
Beskrivning:Idag är strandområdet närmast Norrån mycket glest bevuxen med träd och det saknas
också partier med träd. Det är värdefullt för växt- och djurlivet i och vid vattendraget
att det finns en strandskog som bland annat erbjuder skugga och ett svalare lokalklimat
under heta sommardagar. En trädridå är en början.
Åtgärder:Komplettera med träd längs ån. Trädarterna ska vara naturligt förekommande i
närområdet, till exempel klibbal, björk, ask, lönn, ek och sälg.
Plantor bör härröra (proveniens) från Mälardalsregionen.
Område 6b: Norråplatsen
Mål:Strandskog
Beskrivning:Strandskogsvegetation finns längs denna del av Magelungen.
Bland annat finns ett gallrat björk- och aspområde.
Åtgärder:Bevara strandskogsvegetationen. Siktytor mellan träden i björk- och aspområdet
kan skapas genom att t ex ta bort viss hassel. Låt kvarstående aspar bli gamla!
Område 7: Norråplatsen
Mål:Öppen mark
Beskrivning:Gräsbevuxen öppen mark med enstaka buskar och träd Här ligger idag Mellansjöområdets
lekplats med en del lekutrustning. Området avses behållas gräsbevuxen med öppen karaktär
för lek eller liknande.
Åtgärder:Slåtter eller gräsklippning sker efter behov. Lekutrustningen underhålls
ur säkerhetssynpunkt eller tas annars bort.
Område 8: Norråplatsen
Mål:Ekbacke
Beskrivning:Sluttning av hagmarkskaraktär med ekar och andra träd.
Ekarna ska stå öppet för att kunna bli grova och bredkronade.
Åtgärder:Slyuppslag röjs vid behov. Nyponbuskarna lämnas kvar. Sälg behålls. Ekarna frihuggs.
Område 9: åkant öster om Norrån, Mellan lilla träbron och ågestabron
Mål:Strandskog
Beskrivning:Ädellövdominerad strandskog med klibbal, ask, lönn, ek och hassel.
Området svämmar över periodvis. Strandskogen inramas av en bergbrant som även är
ädellövbevuxen. Området bidrar bland annat till ett värdefullt lokalklimat vid Norrån.
Skugga över vattendrag är en viktig förutsättning för en rik vattenmiljö.
Åtgärder:Stigen bibehålls öppen. I övrigt inga åtgärder.
Strandskogen med branten lämnas att utvecklas naturligt.
Område 10: Länsvägen mittemot Norråplatsen
Mål:Ädellövskog
Beskrivning:Området är en ädellövskog med många hålträd och mycket död ved.
Åtgärder:Skogen lämnas utan åtgärder för att utvecklas naturligt.
En naturstig röjs samt fram, för att välkomna besökare upp till toppen.
Gångstigen som löper utanför områdets nordöstra sida underhålls med träflis eller täckbark.
Gångstigen ska behålla sin skogskaraktär. De två – tre ekarna längs gångstigen frihuggs.
Område 11: Öster om åkantsvägen
Mål:Asp- och ekskog
Beskrivning:Gammalt aspbestånd samt högvuxna ekar. Dessa står på före detta åkermark, nedanför
en brant. Aspen och eken utgör de enskilda trädslag som har störst betydelse för
flest antal andra växter och djur.
Åtgärder:Låt alla aspar och ekar vara kvar och bli riktigt gamla.
Även döda träd och grenar lämnas kvar. Bevara krontaket.
Stigen genom området behålls öppen.
Område 12: Hörnet ågestavägen och åkantsvägen
Mål:Ekbacke
Beskrivning:En sluttning i söderläge med yngre ekar.
Åtgärder:Frihugg ekarna. Ta bort varannan ek, för att de övriga ska få utrymme att utvecklas.
Ta bort björkar.
Område 13: Mellan åkantsvägen och Skuggvägen
Mål:Hållmarksskog
Beskrivning:En karg hällmark med löv- och barrträd. Delar av hällmarken har öppna ytor.
Växtligheten här har formats av den näringsfattiga och utsatta miljön.
Träden och buskarna växer långsamt och är generellt mycket gamla.
Området är därför känsligt för ingrepp.
Från bergets topp erbjuds en fin utsikt över Ågestasjön.
Åtgärder:Inga åtgärder. Möjligen kan växtlighet som skymmer sikten över Ågestasjön
tas bort i berörd brant.
Område 14: Remsa norr om ågestavägen mellan Skuggvägen och åkantsvägen
Mål:Lövskog
Beskrivning:Lövskogssluttning ned mot Ågestavägen med frodig växtlighet.
Vegetationen bevaras även som skydd mot vägen.
Åtgärder:Lättare gallring kan ske vid behov. Värna vildkörsbärsträden (fågelbärsträden).
Område 15: Väster om Skuggvägen
Mål:Ekskog eller ekbacke.
Beskrivning:Området bär tydliga spår av det tidigare odlingslandskapet. De grova bredkronade
ekarna har vuxit upp i ett mycket öppnare och ljusare landskap, där trädkronorna
kunde breda ut sig. Den då gräsbevuxna marken under och omkring ekarna slogs med
lie och betades av boskap. Genom att åter öppna upp kring ekarna kan det äldre
kulturlandskapet lyftas fram samtidigt som värme krävande växter och djur gynnas
på detta sätt. Samtidigt innebär detta intensivare skötsel åtgärder, vilket behöver
avvägas mot alternativ som kräver mindre skötsel. Befintlig, tätare växtlighet
bidrar till exempel till att dämpa intrycket från trafiken på Ågestavägen.
Åtgärder:Alternativ ekskog: All lövvegetation bevaras. Nedfallna träd och grenar lämnas kvar.
Befintliga barrträd tas bort. Kommande barrträdsplantor avlägsnas redan som små.

Alternativ ekbacke: Utvalda grova ekar sparas och frihuggs. Se till att det även
finns kommande generationer ekar på lämpliga platser. Nedfallna ekar och ekgrenar mm
lämnas kvar (sågas ej upp). Befintliga barrträd tas bort. Kommande barrträdsplantor
avlägsnas redan som små. Området tar en öppnare, hagmarksliknande, karaktär.
Skötselintensivt, då sly måste hållas efter.

Alternativ ekbacke i en mindre del: Välja ut mindre partier där ekar frihuggs.
I övrigt röjs och gallras det lite sporadiskt. Se ovan.

Område 16: Strandområde Magelungen i ändan av Rosenvägen
Mål:Strandremsa
Beskrivning:Strandremsa, invid en vassvik, bevuxen med vass och andra gräs.
Vassvikar är bland annat viktiga fortplantningslokaler för fisk.
Strandområdet översvämmas periodvis. Vass- och gräsklippning har skett för att
underlätta tillträdet till området. Naturstig går i området
Åtgärder:Inga åtgärder
Område 17: Udde och strandområde Magelungen mellan Rosenvägen och Vassviksvägen
Mål:Blandskog
Beskrivning:Blandskog med delar som är ekdominerade och delar som är talldominerade.
Denna variation mellan olika del områden bibehålls. Granen tillåts inte ta överhanden.
Åtgärder:Gran hålls undan kontinuerligt genom att överåriga granar fälls och yngre granar sparas.
Område 18: Strandområde i ändan av Vassviksvägen
Mål:Strandremsa
Beskrivning:Gräsbevuxen strandremsa invid en vassvik. Översvämmas vid högvatten.
Här går en naturstig till område 17.
Vassvikar är bland annat viktiga fortplantningslokaler för fisk.
Åtgärder:Inga åtgärder
Område 19: Strandremsa mellan Vassviksvägen och badudden
Mål:Strandremsa
Beskrivning:Strandremsa bevuxen med vass och andra gräs, invid en vassvik.
Vassvikar är bland annat viktiga fortplantningslokaler för fisk.
Terrängen är mestadels svårgången på grund av att marken är ojämn och
växtligheten är högvuxen.
Åtgärder:Växtröjningsåtgärder bör ske för att underlätta vandring genom området.
Område 20a : Badudden
Mål:Blandskog
Beskrivning:Blandskog med delar som är ekdominerade och delar som är talldominerade.
På bergryggen finns en karg hällmark med löv- och barrträd.
Växtligheten på bergryggen har formats av den näringsfattiga och utsatta miljön.
Träden och buskarna växer långsamt och är generellt mycket gamla.
Variationen mellan olika delområden bibehålls. Granen tillåts inte ta överhanden.
Åtgärder:Lindbranten i sydväst med enstaka ekar lämnas utan åtgärder för fri utveckling.
I området nedanför branten röjs skott av främst asp bort medan skott av bland annat
lind och hassel sparas i utvalda dungar. Detta för att öka insynen och tillgängligheten
till området. En stor ek nedanför branten frihuggs.
Område 20b : Badudden
Mål:Blandskog
Beskrivning:Blandskog med delar som är ekdominerade och delar som är talldominerade.
På bergryggen finns en karg hällmark med löv- och barrträd.
Växtligheten på bergryggen har formats av den näringsfattiga och utsatta miljön.
Träden och buskarna växer långsamt och är generellt mycket gamla.
Variationen mellan olika delområden bibehålls. Granen tillåts inte ta överhanden.
Åtgärder:Ekbeståndet vid badplatsen kan gallras successivt.
Område 20c : Badudden
Mål:Blandskog
Beskrivning:Blandskog med delar som är ekdominerade och delar som är talldominerade.
På bergryggen finns en karg hällmark med löv- och barrträd.
Växtligheten på bergryggen har formats av den näringsfattiga och utsatta miljön.
Träden och buskarna växer långsamt och är generellt mycket gamla.
Variationen mellan olika delområden bibehålls. Granen tillåts inte ta överhanden.
Åtgärder:Naturstigen som följer bergets nordostsida förtydligas i delen närmast badplatsen,
så att allmänheten även kan passera förbi ovanför badplatsen. I övrigt inga åtgärder.